AS ”Baltijas Ekspresis” privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir AS „BALTIJAS EKSPRESIS”, vienotās reģistrācijas Nr. 41203009997, juridiskā adrese: Ventspils, Dzintaru iela 20A, LV-3602.

AS „BALTIJAS EKSPRESIS” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@datuspecialisti.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties AS „BALTIJAS EKSPRESIS” juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – AS „BALTIJAS EKSPRESIS” klientu, sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, ienākumu apjoms, saņemtie un plānotie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija, personas foto/video attēls un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku  personu.

Privātuma politiku piemēro personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientiem, pakalpojumu saņēmējiem, darbiniekiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod AS „BALTIJAS EKSPRESIS” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • AS „BALTIJAS EKSPRESIS” attiecībā uz veikto videonovērošanu dzelzceļa ritošam sastāvam uz visām lietošanā esošajām lokomotīvēm un adresē VentspilsDepo iela 17
 • AS „BALTIJAS EKSPRESIS” interneta mājaslapu apmeklētājiem
 • attiecībā uz veikto telefona sarunu ierakstīšanu, dzelzceļa kustības drošības nodrošināšanā.

AS „BALTIJAS EKSPRESIS” rūpējas par personas datu aizsardzību, ievēro personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz personas datus (AS „BALTIJAS EKSPRESIS” interneta mājaslapā, papīra formātā vai elektroniski, telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

AS „BALTIJAS EKSPRESIS” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai:

– personas identificēšanai;
– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
– pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
– pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai;
– pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
– klientu apkalpošanai;
– iebildumu/pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
– klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
– norēķinu administrēšanai; 
– parādu atgūšanai un piedziņai; 
– mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

 • Biznesa plānošanai un analītikai:

– statistikai un biznesa analīzei;
– plānošanai un uzskaitei;
– efektivitātes mērīšanai;
– datu kvalitātes nodrošināšanai;
– tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; 
– atskaišu sagatavošanai;
– klientu/darbinieku aptauju veikšanai;
– riska vadības aktivitāšu ietvaros.

 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • AS „BALTIJAS EKSPRESIS” īpašuma un personu drošībai videonovērošanas ietvaros, ar mērķi Sabiedrības īpašuma un personu drošība, zādzību un krāpniecisku darbību novēršana, noziedzīga nodarījuma fiksēšana, iespējamo likumpārkāpēju identificēšana. Atbalsts Sabiedrības drošības pārvaldības sistēmai. Dati  tiek glabāti līdz trīs mēnešiem. Pēc šī termiņa beigām Baltijas Ekspresis nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, vai citas ārkārtas situācijas, kas var tikt izmantotas kā atbalsts Sabiedrības drošības pārvaldības sistēmai, datus uzglabā pēc nepieciešamības. 
 • telefona sarunu ierakstīšanas ietvaros, Kustības drošības nodrošināšanai un incidentu pārvaldībai (izsekojamībai), lai uzraudzītu AS „BALTIJAS EKSPRESIS” dzelzceļa dispečeru/depo dežurantu/dīzeļlokomotīves vadītāju (mašīnistu) un sadarbības partneru darba izpildes gaitu un kvalitāti dzelzceļa kustības drošības nodrošināšanā.Telefona sarunu ieraksti tiek glabāti 6 mēnešus, pēc noteiktā termiņa dati automātiski tiek dzēsti. Drošības incidenta gadījumā informācija tiek glabāta atbilstoši nepieciešamībai. 
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem persona tiek informēta brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus AS „BALTIJAS EKSPRESIS”.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

AS „BALTIJAS EKSPRESIS” apstrādā fizisko personu datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu AS „BALTIJAS EKSPRESIS” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar personas – datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no AS „BALTIJAS EKSPRESIS” un personas starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas AS „BALTIJAS EKSPRESIS” leģitīmās (likumīgās) intereses;
 • lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses (cilvēka dzīvība un veselība uz dzelzceļa, tajā skaitā vides piesārņojuma emisijas novēršana/samazināšana)- dzelzceļa kustības drošības nodrošināšana un paaugstināšana.

AS „BALTIJAS EKSPRESIS” likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt personas identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
 • saglabāt personu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot,  epastā, mājaslapā u.c.;
 • analizēt AS „BALTIJAS EKSPRESIS” mājaslapu, lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • reklamēt savus pakalpojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas efektivitāte;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

AS „BALTIJAS EKSPRESIS” apstrādā fizisko personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un AS „BALTIJAS EKSPRESIS” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Ar personu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai AS „BALTIJAS EKSPRESIS” var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā, piemēram, atsevišķu darbu veikšanu, pakalpojumu sniegšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, AS „BALTIJAS EKSPRESIS” sadarbības partneri apstrādā AS „BALTIJAS EKSPRESIS” rīcībā esošos fizisko personu personas datus, attiecīgie AS „BALTIJAS EKSPRESIS” sadarbības partneri ir uzskatāmi par AS „BALTIJAS EKSPRESIS” apstrādātājiem un AS „BALTIJAS EKSPRESIS” ir tiesības nodot AS „BALTIJAS EKSPRESIS” sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos fizisko personu personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

AS „BALTIJAS EKSPRESIS” sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar AS „BALTIJAS EKSPRESIS” prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai noslēgtā līguma saistību izpildei AS „BALTIJAS EKSPRESIS” uzdevumā.

Personas datu aizsardzība

AS „BALTIJAS EKSPRESIS” aizsargā fizisko personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un AS „BALTIJAS EKSPRESIS” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Pēc iespējas datu pseidonimizēšanu;
 • Ugunsmūri;
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

AS „BALTIJAS EKSPRESIS” neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
 • saskaņā ar personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kā arī AS „BALTIJAS EKSPRESIS” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs AS „BALTIJAS EKSPRESIS” likumīgās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

AS „BALTIJAS EKSPRESIS” personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja statusā.

Personas datu glabāšanas ilgums

AS „BALTIJAS EKSPRESIS” glabā un apstrādā fizisko personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā AS „BALTIJAS EKSPRESIS” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
 • kamēr datu glabāšana ir nepieciešama mērķa sasniegšanai, kādam personas dati tika ievākti.

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, fiziskās personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

Datu subjektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt AS „BALTIJAS EKSPRESIS” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt AS „BALTIJAS EKSPRESIS” veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz to, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz AS „BALTIJAS EKSPRESIS” likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no AS „BALTIJAS EKSPRESIS” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē AS „BALTIJAS EKSPRESIS” juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā AS „BALTIJAS EKSPRESIS” vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vērst prasību tiesā);
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, AS „BALTIJAS EKSPRESIS” pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

AS „BALTIJAS EKSPRESIS” atbildi datu subjektam nosūta uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā norādīto atbildes saņemšanas veidu.

AS „BALTIJAS EKSPRESIS” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Personas piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Ja piesakoties darbā vēlaties, lai Jūsu iesniegtais pieteikumus ar dzīves aprakstu tiktu uzglabāts, lūdzu iesniedzot pieteikumu norādiet, ka “Piekrītu, ka mans pieteikums un dzīves apraksts tiek saglabāts AS „BALTIJAS EKSPRESIS” un var tikt izmantots turpmākā atlasē uz citām vakancēm AS „BALTIJAS EKSPRESIS”

Saziņa ar Klientu

AS „BALTIJAS EKSPRESIS” veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi 

Sīkdatne (Cookie) ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz lietotāja datoru vai mobilo ierīci tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad lietotājs atver vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas vietnes atmiņa, ļaujot šai vietnei atcerēties lietotāja datoru vai mobilo ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties lietotāja iestatījumus vai padarīt vietnes lietošanu ērtāku.

AS „BALTIJAS EKSPRESIS” ievāc un apstrādā pirmās puses tehniskās sīkdatnes sauktas arī par nepieciešamajām un funkcionālajām sīkdatnēm, kas ļauj lietotājam pārlūkot vietni, kā arī izmantot dažādas šajos pakalpojumos iekļautās iespējas. Tās ir sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un pārvaldību, kas ļauj veikt vietnes funkcijas un nodrošināt paredzētos pakalpojumus, piemēram, kontrolēt datu plūsmu un saziņu, identificēt sesiju, drošības elementu izmantošana pārlūkošanas laikā.  Attiecībā uz tehniskajām sīkdatnēm lietotāja piekrišana netiek prasīta, jo šīs sīkdatnes nodrošina pilnīgu un nepārtrauktu www.asbe.lv tīmekļa vietnes satura attēlošanu, lai jūs varētu pierakstīties tīmekļa vietnē un saņemt atbilstošu digitālās pārlūkošanas un tiešsaistes lietošanas pieredzi. Tehnisko sīkdatņu apstrādes tiesiskais pamats ir pārziņa leģitīmā interese.

Nepieciešamo sīkdatņu apstrāde  pamatojoties uz uzņēmuma leģitīmajām interesēm ir atzīstama par būtiskāku salīdzinājumā ar datu subjekta tiesību ierobežojumu, jo jebkurai personai ir paredzams, ka apmeklējot jebkuru tīmekļa vietni, tehnoloģiski tīmekļa vietnes darbība bez funkcionāli nepieciešamo sīkdatņu apstrādes nav iespējam. Par sīkdatņu apstrādi persona tiek informēta, apmeklējot uzņēmuma mājas lapu. Personām tiek nodrošināta iespēja iepazīties sīkāk ar Sīkdatņu izmantošanas noteikumiem un AS „BALTIJAS EKSPRESIS” Privātuma politiku interneta vietnē www.asbe.lv.

Scroll to Top