AS ”Baltijas Ekspresis” drošības politika
 1. Drošības politikas mērķis

  AS “Baltijas Ekspresis” kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir pienākums savus pakalpojumus sniegt, ievērojot drošību un garantējot tās uzturēšanu un arī attīstību, un drošības politikas mērķis ir sekmēt šāda pienākuma īstenošanu, nosakot principus un apņemšanos, kam sekojot tiek organizēta uzņēmuma darbība, pieņemti lēmumi, kā arī noteikti uzņēmuma kvantitatīvie un kvalitatīvie mērķi.

Lai nodrošinātu drošību, AS “Baltijas Ekspresis” savā darbībā ir ieviesis drošības pārvaldības sistēmu saskaņā ar 2016.gada 11.maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2016/798 par dzelzceļa drošību 9.punktu, un drošības politika ir viens no šīs sistēmas pamatelementiem.

AS “Baltijas Ekspresis” drošības politika izstrādāta, ņemot vērā prasības, ko nosaka 2018.gada 8.marta Komisijas deleģētā Regula (ES) 2018/762, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 izveido kopīgas drošības metodes, kas attiecas uz prasībām drošības pārvaldības sistēmām, un atceļ Komisijas Regulas (ES) Nr.1158/2010 un (ES) Nr.1169/2010, un tā tiek uzturēta saskaņā ar AS “Baltijas Ekspresis” uzņēmējdarbības stratēģiju un drošības rādītāju izvērtējumu.

 1. Apņemšanās

AS “Baltijas Ekspresis” apņemas:

 1. ievērot visas saistošās starptautiskajos, Eiropas Savienības un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktās prasības un arī cita veida prasības, kas saistītas ar drošību;
 2. kontrolēt no savas darbības izrietošos un citu dzelzceļa sistēmas dalībnieku radītos drošības apdraudējumus;
 3. pastāvīgi uzlabot savu drošības pārvaldības sistēmu.
 1. Principi un to piemērošana

Lai sasniegtu drošības politikas mērķi un izpildītu apņemšanos, tiek noteikti šādi pamatprincipi, kas piemērojami AS “Baltijas Ekspresis” darbībā:

 1. pakļautība un koordinēšana – uzņēmuma plānu, pasākumu, tehnoloģisko procesu, resursu, iekārtu un iekšējo normatīvo aktu savstarpēja saistība un atbilstība visām saistošajām ārējo normatīvo aktu prasībām; 
 2. atbildība – augstas atbildības kultūras nodrošināšana visos uzņēmuma personāla līmeņos, – ikviens atbild par sava darba kvalitāti, pieņemtajiem lēmumiem un rīcību; 
 3. profesionālisms – darbinieku zināšanu un prasmju līmeņa uzturēšana un pilnveidošana, motivācijas nodrošināšana, jo profesionāli, izglītoti, kvalificēti un motivēti darbinieki ir uzņēmuma panākumu pamatā;
 4. attīstība – nepārtraukta procesu efektivitātes uzlabošana, progresīvāku tehnoloģiju, metožu un līdzekļu ieviešana, lai pilnveidotu dzelzceļa kustības drošību un darba vidi, kā arī nodrošinātu efektīvāku resursu izmantošanu, mazinot arī ietekmi uz apkārtējo vidi;
 5. atklātība un sadarbība – uzņēmuma darbinieku, kā arī klientu, piegādātāju, regulējošo institūciju un citu nozares pārstāvju informēšana un iesaistīšana drošības procesu izstrādes, ieviešanas un izvērtēšanas gaitā, lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas vērā un saskaņotas intereses un prasības drošības nodrošināšanā;
 6. pārskatāmība – veikto pasākumu, realizēto plānu un rošības rādītāju rezultātu apkopošana un vērtējums;mācīšanās no kļūdām – apzinot dzelzceļa satiksmes negadījumu un starpgadījumu cēloņsakarības un pieļautās kļūdas gan savā, gan citu praksē, mācīties no tām, un šīs zināšanas pielietot preventīvu pasākumu apzināšanā un īstenošanā, lai izslēgtu identificēto kļūdu atkārtošanos.
 1. Drošības politikas saistošais raksturs

Drošības politika ir saistoša visam AS “Baltijas Ekspresis” personālam un ikviens, neatkarīgi no statusa, atbilstoši savai kompetencei ir atbildīgs par tās sekmīgu īstenošanu uzņēmumā.

AS “Baltijas Ekspresis” vadība kopumā ir atbildīga par drošības politikas īstenošanu, t.sk. atbildīga par drošības pārvaldības sistēmas uzturēšanu un pastāvīgu tās pilnveidošanu, kā arī kontroles mehānismu nodrošināšanu un atbilstošu resursu piešķiršanu.

Par pasākumu un plānu, kas izstrādāti uzņēmumā drošības politikas mērķa sasniegšanai, ievērošanu un izpildi atbild uzņēmuma darbinieki atbilstoši apstiprinātajai uzņēmuma organizatoriskajai struktūrai un noteiktajiem amatu pienākumiem.

Scroll to Top