Arhīvs 2019.gads

belogo2

AS “Baltijas Ekspresis”kravu pārvadājumu apjoms 2019.gada oktobrī

Akciju sabiedrības “Baltijas Ekspresis” pārvadātais dzelzceļa kravu apjoms Ventspils ostas virzienā oktobra mēnesī bija 335 tūkst.t kravas, kas salīdzinot ar septembra mēnesī pārvesto dzelzceļa kravu apjomu ir pieaudzis par 16 %.


Kopējais kravu apjoms 2019.gada 10 mēnešos sasniedzis 6.3 milj.tonnas un salīdzinot ar iepriekšējā gada šo pašu periodu ir saglabājies nemainīgs.

13.11.2019

AS “Baltijas Ekspresis”kravu pārvadājumu apjoms
2019.gada 9 mēnešos (tūkst.tonnas)

Akciju sabiedrības “Baltijas Ekspresis” pārvadātais dzelzceļa kravu apjoms Ventspils ostas virzienā septembra mēnesī sasniedza 287 tūkst.tonnas kravas.

Kopumā šī gada 9 mēnešos pārvadātais dzelzceļa kravu apjoms sasniedzis 6 milj.tonnas un salīdzinājumā ar iepriekšējā gada šo pašu periodu pārvadājumu apjoms pieaudzis par 7 %.

09.10.2019

AS “Baltijas Ekspresis” kravu pārvadājumu apjoms augustā

AS ‘’Baltijas Ekspresis’’ pārvadātais dzelzceļa kravu apjoms Ventspils ostas virzienā šā gada augustā sasniedza 579 tūkst.tonnas. Kopumā astoņos mēnešos pārvadātas 5.7 milj.tonnas dzelzceļa kravu. Salīdzinot ar pagājušā gada šo pašu periodu pārvadājumu apjoms ir pieaudzis par 17%.

11.09.2019

AS ‘’Baltijas Ekspresis’’ izsaka atzinību saviem darbiniekiem

Šogad Dzelzceļnieku dienas svinības ietvaros AS ‘’Baltijas Ekspresis’’ valde saviem darbiniekiem pasniedza Atzinības rakstus par profesionalitāti, neatlaidību, radošu pieeju, godprātīgu amata pienākumu izpildi un nozīmīgu ieguldījumu uzņēmuma attīstībā un darbā. Atzinību saņēma komercpakalpojumu vadītājs Sergejs Žuravļovs, dzelzceļa dispečeri Igors Mikuļskis un Raivo Mūrnieks, juridiskās daļas vadītāja Edita Vēvere, grāmatvedības daļas vadītāja-galvenā grāmatvede Teiksma Siņicina, algu grāmatvede Laine Kreicberga un galvenā ekonomiste Diāna Apinīte. AS ‘’Baltijas Ekspresis’’ Valde izsaka lielu pateicību saviem darbiniekiem.

(Foto R.Mūrnieks, D.Apinīte, S.Žuravļovs ar Valdes priekšsēdētāju M.Bremzi)
Tiek apbalvoti AS ‘’Baltijas Ekspresis’’ pusgada labākie mašīnisti un mašīnistu palīgi

AS ‘’Baltijas Ekspresis’’ turpina tradīciju un Dzelzceļnieku dienai par godu pasniedz diplomus un naudas balvas labākajiem dīzeļlokomotīves vadītājiem un to palīgiem. Izvērtējot dīzeļlokomotīvju ekspluatāciju daļu darbinieku darba rezultātus, kas ietver normatīvo regulējumu ievērošanu, izpalīdzīgu attieksmi un pieklājības normu ievērošanu attiecībā pret darba biedriem un darba devēju, dīzeļdegvielas patēriņa normu ievērošanu, par labākajiem pusgada dīzeļlokomotīvju vadītājiem un to palīgiem atzīti:

  • Ventspils dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļas dīzeļlokomotīvju vadītāji (mašīnisti) Andrejs Krilovs un Ilya Konovalov, dīzeļlokomotīves vadītāja (mašīnista) palīgs Arturs Zapāns:
(Foto no labās puses mašīnists A.Krilovs, Valdes priekšsēdētājs M.Bremze, palīgs A.Zapāns, mašīnists I.Konovalov un Tehniskais direktors Ivars Rullis)
  • Jelgavas dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļas dīzeļlokomotīvju vadītājs (mašīnists) Viktors Petrovs un dīzeļlokomotīves vadītāja (mašīnista) palīgs Andžejs Volodjko
Mašīnists V.Petrovs un palīgs A.Volodjko
  • Daugavpils dīzeļlokomotīvju ekspluatācijas daļas dīzeļlokomotīvju vadītājs (mašīnists) Vladislavs Leibčs un dīzeļlokomotīves vadītāja (mašīnista) palīgs Viktors Kožoroneks.
(Pirmajā foto (mašīnists) V.Leibčs un otrajā foto palīgs V.Kožoroneks ar Komercdirektoru I.Maglišu, DED vadītāju A.Ļitvinoviču (mašīnistu) instruktoru I.Gromiko)

19.08.2019

AS “BALTIJAS EKSPRESIS” KRAVU PĀRVADĀJUMU APJOMS 2019.GADA 7 MĒNEŠOS

Šogad AS ‘’Baltijas Ekspresis’’ no janvāra līdz jūlijam ieskaitot pārvadājis 5.1milj. t. kravas, kas ir par 31% vairāk nekā pērn, kad tika pārvadāts 3.9milj. t. kravas. Kopumā visa 2018. gada ietvaros tika pārvadāts 8 milj. t. tranzīta kravas, šogad uzņēmums plāno darba rezultātus uzlabot.

08.08.2019

AS “BALTIJAS EKSPRESIS” KRAVU PĀRVADĀJUMU APJOMS 2019.GADA I PUSGADĀ

Akciju sabiedrības “Baltijas Ekspresis” pārvadātais dzelzceļa kravu apjoms Ventspils ostas virzienā šā gada jūnija mēnesī sasniedza 702 tūkst.tonnas.

2c1

Kopumā 2019.gada I pusgadā pārvadātais kravu apjoms sasniedza 4.5 miljonu tonnas un salīdzinājumā ar 2018.gada I pusgadu tas ir pieaudzis par 50%.

05.07.2019

Skaidrojums par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2019.gada 10.jūnija spriedumu civillietā Nr.C24160116.

k19

2019.gada 10.jūnijā Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa civillietā Nr.C24160116 sagatavojusi spriedumu, par kuru ir izskanējusi informācija arī atsevišķos masu mēdijos.

Šajā civillietā prasītājs SIA “LDZ CARGO” cēla prasību pret Māri Bremzi un AS “Baltijas Ekspresis”. Šīs civillieta pamatā ir saistīta ar 2016.gada 10.jūnija vienošanos, kuru savā starpā noslēdza SIA “LDZ CARGO” un Māris Bremze. Uz šīs vienošanās pamata Māris Bremze izbeidza darba tiesiskās attiecības ar SIA “LDZ CARGO”. Tāpat uz šīs vienošanās pamata un Darba likuma 84.panta pamata Mārim Bremzem tika noteikts divu gadu ilgs konkurences ierobežojums, kā arī tika izmaksāta atlīdzība par konkurences ierobežojuma ievērošanu. Pamatojoties uz 2016.gada 10.jūnija vienošanos, SIA “LDZ CARGO” prasībā lūdza piedzīt no Māra Bremzes par labu SIA “LDZ CARGO” sekojošas naudas summas:

  1. EUR 83’082, kas bija daļa no naudas summas, kuru Māris Bremze saņēma kā atlīdzību par konkurences ierobežojuma ievērošanu pēc tam, kad Māris Bremze beidza darba tiesiskās attiecības ar SIA “LDZ CARGO”;
  2. EUR 81’720 kā iepriekš novērtētu zaudējumu summu, kuru SIA “LDZ CARGO” aprēķināja, pamatojoties uz iepriekš minēto vienošanos;
  3. EUR 10’385,06, kuru lūdza piedzīt kā nodokļu veidā nomaksātus zaudējumus;
  4. EUR 14’096,07 kā nokavējuma procentus.

Savukārt attiecībā uz AS “Baltijas Ekspresis” savā prasības pieteikumā SIA “LDZ CARGO” bija izvirzījis sekojošus prasījumus:

  1. Konstatēt Konkurences likuma 18.panta otrās daļas ģenerālklauzulas un trešās daļas 4.punkta pārkāpumus AS “Baltijas Ekspresis” darbībās. Šis prasījums bija pamatots ar SIA “LDZ CARGO” apgalvojumiem par to, ka AS “Baltijas Ekspresis” neesot ievērojis godīgas konkurences noteikumus, jo esot ieguvis SIA “LDZ CARGO” komercnoslēpumu, Mārim Bremzem stājoties AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētāja amatā;
  2. Piedzīt no AS “Baltijas Ekspresis” EUR 500’000 kā zaudējumus, kas radušies apgalvotā konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā. Šo zaudējumu summu SIA “LDZ CARGO” saistīja ar to, ka AS “Baltijas Ekspresis” it kā esot izmantojis no Māra Bremzes iegūto komercnoslēpumu, ka Māris Bremze esot pārvilinājis uz AS “Baltijas Ekspresis” SIA “LDZ CARGO” darbiniekus un SIA “LDZ CARGO” klientu – SIA “Skonto Metāls”.

Savukārt Māris Bremze un AS “Baltijas Ekspresis” šajā civillietā iesniedza pretprasību, kurā lūdza tiesu atzīt, ka minētā 2016.gada 10.jūnija vienošanās ir spēkā neesoša sakarā ar to, ka tā ir noslēgta SIA “LDZ CARGO” ļaunprātīgi izmantojot savu dominējošo stāvokli dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū.

Saistībā ar 2019.gada 10.jūnija spriedumu vispirms jāsāk ar to, ka publiskajā telpā līdz šim ir izskanējusi ārkārtīgi nepilnīga informācija par minētā tiesas sprieduma saturu. Faktiski publiskajā telpā ir izskanējusi informācija tikai par to, ka no Māra Bremzes esot piedzīti gandrīz EUR 70’000. Vienlaicīgi ir noklusēta cita būtiska informācija par sprieduma saturu, tādā veidā radot greizu priekšstatu par notikumiem tiesā. Tāpat saistībā ar minēto spriedumu publiski jau ir pausti apgalvojumi, kuriem ar spriedumu nav absolūti nekāda sakara, tādā veidā atkal radot nepareizu priekšstatu par sprieduma saturu.

No prasības summas viedokļa (EUR 500’000) lielākais strīds lietā ir saistīts ar SIA “LDZ CARGO” uzskatu, ka no AS “Baltijas Ekspresis” ir piedzenami zaudējumi EUR 500’00 apmērā par negodīgas konkurences aizlieguma pārkāpumu, kas izpaudies, pieņemot darbā Māri Bremzi, tādā veidā AS “Baltijas Ekspresis” iegūstot un izmantojot SIA “LDZ CARGO” komercnoslēpumu, un tā rezultātā it kā pārņemot daļu no SIA “LDZ CARGO” pārvadājumiem un pārvilinot atsevišķus SIA “LDZ CARGO” darbiniekus.

Šajā sakarā vispirms jānorāda, ka tiesa atzina par nepamatotiem SIA “LDZ CARGO” apgalvojumus, ka AS “Baltijas Ekspresis” bija pienākums atbrīvot Māri Bremzi no darba pēc tam, kad SIA “LDZ CARGO” informēja AS “Baltijas Ekspresis” par to, ka starp Māri Bremzi un SIA “LDZ CARGO” ir noslēgta iepriekš minētā vienošanās.

Tāpat tiesa spriedumā skaidri un nepārprotami secināja, ka AS “Baltijas Ekspresis” nav pārkāpis godīgas konkurences noteikumus, jo AS “Baltijas Ekspresis” nav ieguvis un nav izmantojis SIA “LDZ CARGO” komercnoslēpumu. Šajā sakarā tiesa spriedumā norādījusi arī to, ka daļa no informācijas, kuru SIA “LDZ CARGO” prasības pieteikumā sauc par komercnoslēpumu, vispār nemaz nav atzīstama par komercnoslēpumu. Tāpat tiesa secināja, ka Māris Bremze nav pārvilinājis SIA “LDZ CARGO” darbiniekus un ka AS “Baltijas Ekspresis” nav pārņēmis daļu no SIA “LDZ CARGO” pārvadājumiem. Tāpat tiesa, noraidot SIA “LDZ CARGO” apgalvojumus par to, ka AS “Baltijas Ekspresis” būtu nodarījis kādus zaudējumus SIA “LDZ CARGO”, secināja, ka lietā nav konstatējams pats zaudējumu nodarīšanas fakts SIA “LDZ CARGO” un ka AS “Baltijas Ekspresis” nav veicis prettiesisku rīcību.

Līdz ar to, tiesa likumsakarīgi ar spriedumu pilnīgi noraidīja gan SIA “LDZ CARGO” prasījumu pret AS “Baltijas Ekspresis” par negodīgas konkurences aizlieguma pārkāpuma konstatēšanu, gan arī SIA “LDZ CARGO” prasījumu pret AS “Baltijas Ekspresis” par zaudējumu piedziņu, kas it kā radušies negodīgas konkurences aizlieguma pārkāpuma rezultātā EUR 500’000 apmērā.

Tāpat tiesa spriedumā pilnīgi noraidīja arī SIA “LDZ CARGO” prasījumu piedzīt no Māra Bremzes par labu SIA “LDZ CARGO” iepriekš novērtētus zaudējumus EUR 81’720 apmērā. Spriedumā tiesa secināja, ka šo zaudējumu aprēķina pamatā nav SIA “LDZ CARGO” mantiski novērtējams segums, kā arī atzina, ka nav secināms, ka zaudējums SIA “LDZ CARGO” jau būtu radies vai ka tas varētu rasties nākotnē. Līdz ar to tiesa atzina, ka SIA “LDZ CARGO” nav pierādījis zaudējumu atlīdzības piedziņas priekšnoteikumu pastāvēšanu.

Tāpat tiesa spriedumā atzina, ka SIA “LDZ CARGO” nepamatoti vēlas zaudējumu veidā piedzīt no Māra Bremzes naudas summu, kas saistībā ar minēto vienošanos samaksāta kā nodokļu maksājumi. Tiesa nekonstatēja prettiesisku rīcību no Māra Bremzes puses. Līdz ar to šajā daļā SIA “LDZ CARGO” prasība tika noraidīta.

Ar spriedumu tiesa ir apmierinājusi tika daļēji SIA “LDZ CARGO” prasījumus, kas ir vērsti pret Māri Bremzi. Tiesa ar spriedumu piedzina no Māra Bremzes EUR 57’256 (SIA “LDZ CARGO” vēlējās piedzīt EUR 83’082), uzskatot, ka lietā ir pamats SIA “LDZ CARGO” atprasīt no Māra Bremzes tam samaksāto atlīdzības par konkurences ierobežojuma neievērošanu daļu, jo konkurences ierobežojuma laikā Māris Bremze uzsāka darba attiecības pie AS “Baltijas Ekspresis”. Tāpat tiesa ar spriedumu daļēji piedzina no Māra Bremzes nokavējuma procentus, kas tika aprēķināti saistībā ar iepriekš minētā prasījuma pret Māri Bremzi apmierināšanas daļā. Jebkurā gadījumā tiesa nokavējuma procentu summu noteica mazāku, nekā to prasīja SIA “LDZ CARGO”.

Ar tiesas spriedumu apmierinātā SIA “LDZ CARGO” prasība daļā par naudas summu piedziņu no Māra Bremzes ir apstrīdēta apelācijas kārtībā, jo Māra Bremzes un AS “Baltijas Ekspresis” ieskatā iepriekš minētā vienošanās tās apstrīdētajā daļā ir atzīstama par spēkā neesošu, jo tās mērķis ir pretējs likumam – tā ir noslēgta, cita starpā, SIA “LDZ CARGO” ļaunprātīgi izmantojot savu dominējošo stāvokli dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū un ar to saistītajos tirgos. Līdz ar to minētā vienošanās nav un nevar būt uzskatāma par tiesisku pamatu tam, ka Māris Bremze atmaksā SIA “LDZ CARGO” attiecīgās naudas summas. Šeit uzreiz papildus ir jānorāda, ka ar tiesas spriedumu piedzīto naudas summu Māris Bremze piedāvāja atgriezt SIA “LDZ CARGO” pat vēl pirms Māris Bremze uzsāka darba attiecības ar AS “Baltijas Ekspresis”, bet SIA “LDZ CARGO” sev vien zināmu iemeslu dēļ atteicās pieņemt Māra Bremzes piedāvājumu. Līdz ar to tiesas sprieduma ekonomiskais rezultāts ir tāds, ka tiesa no Māra Bremzes faktiski ir piedzinusi to pašu naudas summu, kuru pats Māris Bremze, nevis uz vienošanās pamata, bet uz cita tiesiska pamata, jau pirms tiesvedības uzsākšanas bija gatavs atmaksāt SIA “LDZ CARGO”.

Tiesa spriedumā, vērtējot Māra Bremzes vai AS “Baltijas Ekspresis” rīcību, nav konstatējusi vai secinājusi, ka Māris Bremze vai AS “Baltijas Ekspresis” būtu rīkojušies ļaunprātīgi. Spriedumā šis vārds – “ļaunprātīgi” – attiecībā uz Māri Bremzi un/vai AS “Baltijas Ekspresis” vispār netiek lietots. Pie šādiem apstākļiem nav saprotams, kāpēc SIA “LDZ CARGO” valdes loceklis Aleksandrs Kazačkovs, publiski komentējot spriedumu, ir izteicies, ka “.. spriedums skaidri apliecina, ka M.Bremzes darbībās ir saskatāma apzināta ļaunprātīga rīcība, ..”, jo spriedums šādus vārdus nesatur un tiesa šādu secinājumu nav izdarījusi. Atliek vien secināt, ka Aleksandrs Kazačkovs vai nu nav lasījis lietā sagatavoto spriedumu, vai arī ir apzināti lietojis šādus jēdzienus, lai maldinātu lasītājus par patieso sprieduma saturu.

Saistībā ar minēto tiesas spriedumu būtiski ir norādīt, ka strīds minētajā civillietā starp AS “Baltijas Ekspresis” un SIA “LDZ CARGO” ir tikai viena daļa no lielāka strīda, kas pastāv starp šiem dzelzceļa kravu pārvadātājiem. Šī strīda pamatā ir SIA “LDZ CARGO” un VAS “Latvijas dzelzceļš” dažāda rakstura darbības, kuras ir vērstas uz to, lai dažādos veidos kavētu un kropļotu konkurenci dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū, un par katru cenu saglabātu SIA “LDZ CARGO” dominējošo stāvokli attiecīgajā tirgū.

Šī strīda ietvaros AS “Baltijas Ekspresis” ar vairākām sūdzībām ir vērsies Valsts dzelzceļa administrācijā gan par SIA “LDZ CARGO” veiktajām darbībām, gan arī par VAS “Latvijas dzelzceļš” darbībām, kas pretēji likumam ir vērstas pret brīvu un nediskriminējošu piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai, apkalpes vietām un tajās sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī par darbībām, ar kurām VAS “Latvijas dzelzceļš” ilgstoši rada pretlikumīgas priekšrocības vienam no tirgus dalībniekiem – savam meitas uzņēmumam SIA “LDZ CARGO”, tādējādi diskriminējot citus dzelzceļa kravu pārvadātājus un nodarot būtisku kaitējumu valsts dzelzceļa transporta nozarei kopumā. Šajā sakarā jānorāda, ka AS “Baltijas Ekspresis” ir kļuvis zināms, ka Valsts dzelzceļa administrācijas vadītājs Juris Iesalnieks par šīm problēmām dzelzceļa kravu pārvadājumu nozarē ir informējis arī Satiksmes ministriju. Tāpat no publiski pieejamas informācijas AS “Baltijas Ekspresis” ir zināms, ka pret Valsts dzelzceļa administrāciju, kas ir nozares uzraugošā iestāde, un tās vadītāju Juri Iesalnieku, kas mēģina novērst VAS “Latvijas dzelzceļš” ilgstoši īstenotu dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgus kropļošanu, tiek veikta nozarei nepieredzēta valsts pārvaldes iestādes diskreditācija, vēršot pret iestādes vadītāju apmelošanas un diskreditēšanas kampaņu. AS “Baltijas Ekspresis” cer, ka Valsts dzelzceļa administrācija nepakļausies šim spiedienam un ka Valsts dzelzceļa administrācija turpinās veikt nepieciešamās darbības, lai dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū tiktu nodrošināti vienlīdzīgi noteikumi visiem dzelzceļa kravu pārvadātājiem Latvijā.

Tāpat šī strīda ietvaros AS “Baltijas Ekspresis” vairākkārt ir vērsusies ar iesniegumiem Konkurences padomē, lūdzot ierosināt lietu par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu SIA “LDZ CARGO” un VAS “Latvijas dzelzceļš” darbībās. Pamatojoties tieši uz AS “Baltijas Ekspresis” iesniegumiem, 2018.gada 28.decembrī Konkurences padome ierosināja lietu par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizlieguma pārkāpumu SIA “LDZ CARGO” un VAS “Latvijas dzelzceļš” darbībās dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū Latvijā.

Tāpat par konkurences tiesību pārkāpumiem no SIA “LDZ CARGO” puses un VAS “Latvijas dzelzceļš” puses dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū Latvijā ir informētas arī Eiropas Komisijas amatpersonas, kas tagad seko notikumiem Latvijā.

Visbeidzot, pie šādiem apstākļiem ir tikai saprotami, ka Satiksmes ministrs Tālis Linkaits 2019.gada 7.maijā izteica neuzticību VAS “Latvijas dzelzceļš”, cita starpā izsakot tieši pārmetumus par iespējamu konkurences kropļošanu, kas draud ar smagām sekām gan pašai VAS “Latvijas dzelzceļš”, gan arī Latvijas valstij.

02.07.2019

AS “Baltijas Ekspresis” kravu pārvadājumu apjoms
2019.gada maijā

Akciju sabiedrības “Baltijas Ekspresis” kravu pārvadājumu apjoms 2019.gada pirmajos piecos mēnešos sasniedzis 3.8 milj.tonnas, kas ir 1.5 reizes vairāk kā pagājušajā gadā. Maijā kravu apjoms sasniedza 687 tūkst.tonnas un salīdzinājumā ar pagājušā gada maija mēnesi apjoms pieaudzis par 44%.

07.06.2019

Par Baltijas valstu dzelzceļa tirgus atvēršanu brīvai konkurencei un piekļuvi dzelzceļa pakalpojumiem.

Gatavojoties gaidāmajai tikšanās ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem, Rīgā notika trīs Baltijas valstu privāto dzelzceļa pārvadātāju tikšanās, lai apspriestu traucēkļus, kas kavē kravu plūsmas brīvu kustību starp Baltijas valstīm.
Jau vairāk kā desmit gadus Baltijas valstu suverēnos tiesību aktos tiek transponēts vienotais ES dzelzceļa nozares regulējums, tomēr atšķirīgais šo normu interpretējums katrā no valstīm joprojām kavē privāto pārvadātāju darbības attīstību.
ES dzelzceļa nozares regulējuma galamērķis ir izveidot vienotu Eiropas dzelzceļa telpu. Tas nozīmē, pēc iespējas plašākā veidā atverot dalībvalsts dzelzceļa pārvadājumu tirgu brīvai konkurencei, tiktu uzlabota pārrobežu kravu pārvadājumu efektivitāte. Diemžēl, praksē vienlīdzīgas piekļuves nosacījumi dzelzceļa infrastruktūrai, pakalpojumu caurspīdīgums, kā arī tirgus liberalizācijas pakāpe katrā no Baltijas valstīm ir atšķirīgi, kā rezultātā pilnībā liberalizēta dzelzceļa tirgus prasības netiek īstenotas.

Arūnas Griškas AS “Gargždų geležinkelis”, Māris Bremze AS “Baltijas Ekspresis”, Erik Seim AS “E.R.S.”

Pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības šķēršļi visspilgtāk novērojami tieši pārrobežu kravu pārvadājumos. Šāda vienlīdzīga un nediskriminējoša piekļuve pakalpojumiem, kas nepieciešama starptautisko pārvadājumu nodrošināšanai, tiek ierobežota ar ieinteresēto pušu savstarpēju vienošanos palīdzību, kā rezultātā valsts pārvadātājam tiek nodrošinātas ekskluzīvas tiesības. Faktiski Baltijas valstīs strādājošie privātie pārvadātāji savā darbībā joprojām ir spiesti darboties iekšējos tirgos, savas mītnes valsts teritoriālajās robežās. Mēģinājumi uzsākt pārrobežu pārvadājumus sadarbībā ar citiem Baltijas kaimiņvalstu privātajiem pārvadātājiem tiek dažādos veidos traucēti ar mērķi saglabāt atkarību no vēsturiski izveidojušos valsts dzelzceļa uzņēmumu pakalpojumiem.
Privātie dzelzceļa pārvadātāji bezierunu kārtībā ir spiesti ievērot dominējošā tirgus dalībnieka diktētos nosacījumus un noteikumus, pret ko ir jau gadiem ieilgusi cīņa, lūdzot šos nosacījumus izskatīt kompetentajās valsts iestādēs un tiesā. Tas aizvien kalpo par spilgtu apliecinājumu tam, ka Baltijas valstu dzelzceļa pārvadājumu tirgos joprojām nav sasniegts tiesību normās noteiktais brīvas konkurences līmenis.
Tai pat laikā mēs apzināmies, ka visi centieni izveidot patiesi vienotu Eiropas dzelzceļa tirgu, ieviešot Eiropas vienlīdzīgas pieejamības principus arī Baltijas valstīs, ir solis tuvāk sasniedzamajam mērķim – uzlabojot dzelzceļa transporta efektivitāti, piesaistīt vairāk kravu no autopārvadājumu sektora uz dzelzceļa pārvadājumiem. Tādējādi brīvas un vienlīdzīgas pakalpojumu pieejamības ieviešana uzlabos gan dzelzceļa transporta, gan arī reģionālo konkurētspēju. Atverot dzelzceļa pārvadājumu tirgus brīvai konkurencei, kā to prasa ES regulējums, ieguvēji būs gan sabiedrības dalībnieki, un tā kā šis transporta veids ir videi draudzīgs, gan arī vide kopumā.

Vienoti,

23.05.2019

AS “Baltijas Ekspresis” atbalsta satiksmes ministra T.Linkaita lēmumu izteikt neuzticību VAS “Latvijas dzelzceļš” valdei

2019.gada 7.maija notikumi ir satricinājuši VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) koncerna vadības centru. Satiksmes ministrs Tālis Linkaits ir izteicis neuzticību trim LDz valdes locekļiem. Kā viens no iemesliem ir minēta iespējamā LDz un SIA “LDZ CARGO” (LDz Cargo) dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana un konkurences kropļošana, par ko Konkurences padome ir ierosinājusi lietu, lai izvērtētu konkurences situāciju dzelzceļa kravu pārvadājumu nozarē, lietas kursā ir arī Eiropas Savienības Komisija, un tas draud ar smagām sekām gan LDz, gan Latvijas valstij. Medijos ir izskanējusi informācija par privāto kravu pārvadātāju AS “Baltijas Ekspresis”, kas ir trauksmes cēlājs par reālo situāciju dzelzceļa nozarē.
AS “Baltijas Ekspresis” iestājas par atklātību un labas pārvaldības principiem, tāpēc vēlās izskaidrot savu viedokli par notiekošo dzelzceļa nozarē.
Latvija ir ES dalībvalsts, un ES ir atvērusi dzelzceļa kravu pārvadājumu nozari brīvai konkurencei jau 2007.gadā, kas nozīmē to, ka jebkurš uzņēmējs, kuram ir ambīcijas un vēlme nodarboties ar dzelzceļa kravu pārvadājumu biznesu, var to darīt. Arī Latvijas valsts ir pārņēmusi šīs ES tiesību normas. Dzelzceļa likums skaidri pasaka, ka pārvadātājs savā darbībā ir administratīvi un ekonomiski neatkarīgs, un infrastruktūras pārvaldītājs (LDz) nediskriminējošā veidā visiem pārvadātājiem sniedz minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu, tas ir, par samaksu atļauj lietot sliežu ceļus pārvadājumiem. Neskatoties uz to, ka pagājuši jau 12 gadi kopš dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgus atvēršanas, izrādās, pastāv viena valsts kapitālsabiedrība Latvijas Dzelzceļš, kas kopā ar meitas uzņēmumu LDz Cargo var pilnībā ignorēt un neievērot ikdienas darbībā Latvijas likumdošanu, to vadībai visiem spēkiem cenšoties saglabāt no Padomju Savienības laika mantotos dzelzceļa darbības principus. Tāds viedoklis AS “Baltijas Ekspresis” ir radies pēc gadiem ilgušās saskarsmes ar LDz un LDz Cargo.
2017.gada jūnijā AS “Baltijas Ekspresis” kopā ar saviem klientiem nosūtīja LDz un LDz Cargo vēstuli, kurā izteica vēlmi nodrošināt pārvadājumus “no durvīm līdz durvīm”, proti, no valsts robežas līdz klientu privātiem pievadceļiem, attiecīgi atsakoties no nesamērīgi dārgajiem LDz Cargo starpniecības pakalpojumiem pierobežas posmos un vagonu padošanā/novākšanā Ventspils dzelzceļa mezglā. Ir pagājuši divi gadi, un visi AS “Baltijas Ekspresis” centieni atrisināt šo jautājumu ir bijuši nesekmīgi, atduroties pret LDz un LDz Cargo augstākās vadības apzinātu nevelēšanos nodrošināt privātam pārvadātājam vienlīdzīgas tiesības nodarboties ar pārvadājumu biznesu. Pie šāda secinājuma nonāk, ņemot vērā LDz un LDz Cargo augstākās vadības attieksmi attiecībā uz AS “Baltijas Ekspresis”.
AS “Baltijas Ekspresis” šo divu gadu laikā ir bijis pakļauts diskriminācijai, nepārtrauktiem LDz un LDz Cargo augstākās vadības centieniem sagādāt šķēršļus AS “Baltijas Ekspresis” darbībai, kas rada iespaidu pat par centieniem izbeigt un pārtraukt AS “Baltijas Ekspresis” pārvadājumu biznesu: LDz vienpusēji lauza Ventspils depo ēkas, ko AS “Baltijas Ekspresis” nomā jau kopš 2002.gada, nomas līgumu, kas nepieciešams AS “Baltijas Ekspresis” pārvadājumu darbības nodrošināšanai, lai gan neilgi pirms uzteikuma nomas līgums tika pagarināts līdz 2028.gada 30.aprīlim; LDz lika šķeršļus un vilcināja AS “Baltijas Ekspresis” mašinistu-instruktoru izmēģinājumu braucienus, kas nepieciešami drošības sertifikāta saņemšanai, lai iegūtu tiesības piekļūt jauniem publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņiem jeb papildinātu drošības sertifikātā noteikto iecirkņu sarakstu; LDz no 2018.gada ieviesa apšaubāmu, iespējams, nelikumīgu pakalpojumu “vietējo vagonu apstrāde”, ko AS “Baltijas Ekspreša” vērtē kā mēģinājumu padarīt ekonomiski neizdevīgu AS “Baltijas Ekspresis” darbību vagonu padošanā Ventspilī, un kopš 2018.gada septembra LDz ir aizliegusi AS “Baltijas Ekspresis” izmantot publiskos sliežu ceļus Ventspils stacijā manevru darbiem, turklāt AS “Baltijas Ekspresis” ir samaksājis par šo sliežu ceļu lietošanu.
Bet galvenais – LDz un LDz Cargo vadība turpina ignorēt likumdošanu un atsakās atvērt brīvai konkurencei kravu pārvadājumus pierobežas posmos, atsakās nodrošināt vienlīdzīgu pieeju attiecībā uz citu valstu dzelzceļa administrāciju vagonu parka uzskaiti Latvijas teritorijā, un pat kravu pārvadājumu dokumentu noformēšana ir ekskluzīvs LDz Cargo pakalpojums. Tas ir absurds, ka Latvijas valsts Satiksmes ministrijas personā bija pieļāvusi, ka LDz un LDz Cargo atrodas tādā pozīcijā, ka AS “Baltijas Ekspresis”ir spiests lūgties savam konkurentam LDz Cargo sniegt AS “Baltijas Ekspresis” pakalpojumus.
Ir acīmredzams iemesls, kāpēc LDz un LDz Cargo augstākā vadība tik ļoti AS “Baltijas Ekspresis” ieskatā baidās no konkurences, jo LDz un LDz Cargo organizētie kravu pārvadājumi, mūsuprāt, ir absolūti neefektīvi, izmaksā nesaprātīgi dārgi un to darba organizācija tik arhaiska, ka nekādas iespējas izdzīvot konkurences apstākļos šiem pārvadājumiem nebūtu sagaidāmas. AS “Baltijas Ekspresis” ieskatā škietami labie LDz finanšu rezultāti 2018.gadā sasniegti, brutāli palielinot monopolpakalpojumu cenas un uzspiežot klientiem jaunus nevajadzīgus pakalpojumus. AS “Baltijas Ekspresis” viedoklis ir tāds, ka tieši šādā veidā arī tiek sargāts šis LDz un LDz Cargo monopols, kurš bieži vien mūsu ieskatā tiek izmantots šauru cilvēku grupu interešu lobēšanai, laba pārvaldība tur nekad nav tikusi novērota, un galarezultātā klienti krietni pārmaksā par dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumiem.
Šādā situācijā AS “Baltijas Ekspresis” pilnībā saprot iemeslus un atbalsta satiksmes ministra T.Linkaita lēmumu izteikt neuzticību trim LDz valdes locekļiem. Esam pārliecināti, ka tas ir pats labākais sākums pārmaiņām Latvijas dzelzceļa sistēmā, kuru rezultātā būs iespējams radīt patiešām modernu dzelzceļa transportu, proti, LDz nodarbosies tikai un vienīgi ar izmaksu efektīvu infrastruktūras pārvaldīšanu, bet pārvadātāji ar vienādiem infrastruktūras piekļuves nosacījumiem nodrošinās pārvadājumus un konkurence būs dzinējspēks, kas padarīs dzelzceļa pārvadājumus labākus gan kravām, gan pasažieriem.
AS “Baltijas Ekspresis” ir licencēts kravu pārvadātājs ar 20 gadu pieredzi pārvadājumos – pirmais privātais dzelzceļa pārvadātājs 1520mm dzelzceļa tīklā. BE 2018.gadā pārvadāja 8 miljonu tonnu kravu, kas ir 16% no visa apjoma LDz dzelzceļa tīklā. AS “Baltijas Ekspresis” tirgus daļa pēc kravu apgrozības sastāda 20%. AS “Baltijas Ekspresis” nodarbina 250 darbiniekus un par katru no tiem samaksā nodokļus 28 tūkst. eiro gadā.

AS “Baltijas Ekspresis” kravu pārvadājumu apjoms
2019.gada pirmajos četros mēnešos pārsniedz 3 miljonus tonnas
Akciju sabiedrības “Baltijas Ekspresis” dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms Ventspils ostas virzienā 2019.gada pirmajos četros mēnešos sasniedzis 3.1 milj.tonnas, kas salīdzinājumā ar 2018.gada šo pašu periodu ir 1.5 reizes vairāk. Aprīlī kravu apjoms bija 0.7 milj.tonnas.

2019-4m

08.05.2019

AS “Baltijas Ekspresis” kāpina apjomus un iestājas par brīvu konkurenci dzelzceļa pārvadājumos
Dzelzceļa nozarē noslēdzies gada pirmais ceturksnis. Kā vienmēr tas ir sarežģīts, jo laika apstākļi ziemas mēnešos pamatīgi apgrūtina kravu izkraušanu un vagonu apriti. Neskatoties uz grūtībām, AS “Baltijas Ekspresis” 2019. gada 1. ceturksnī Ventspils ostas virzienā pārvadāja 2,4 milj.tonnas kravas, kas ir 1,5 reizes vairāk nekā iepriekšējā gada 1. ceturksnī. Pārsvarā vestas ogles, tumšie naftas produkti, kā arī minerālmēslu un graudu produkcija.

AS “Baltijas Ekspresis” valdes priekšsēdētājs Māris Bremze: “Tirgus konjunktūra un mūsu sadarbība ar Ventspils ostas termināļiem, īpaši AS “Ventspils Tirdzniecības Osta” un AS “Ventbunkers”, deva rezultātus un izdevās gadu iesākt ar labiem apjoma rādītājiem”. Tomēr vienlaikus M.Bremze atzīmē, ka, viņaprāt, aiz šiem šķietami labajiem pārvadājumu rādītājiem dzelzceļa nozarē joprojām ir vērojami nopietni konkurences likumdošanas pārkāpumi un ilgstoša privāto pārvadātāju diskriminācija.
M.Bremze: “Neskatoties uz AS “Baltijas Ekspresis” centieniem, lai tiktu izskausta dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, joprojām turpinās 2018. gada septembrī ieviestais aizliegums AS “Baltijas Ekspresis” izmantot Ventspils stacijas publisko infrastruktūru vagonu apstrādei, tādā veidā traucējot AS “Baltijas Ekspresis” nogādāt kravu klientiem, apgrūtinot Ventspils stacijas darbu un radot zaudējumus tirgus dalībniekiem.”
M.Bremze uzskata, ka dzelzceļa nozare joprojām cieš arī no tā, ka SIA “LDz Cargo” kā vienīgais pārvadātājs pierobežas posmos, izmantodams šo savu stāvokli, nosaka pārvadājumu tarifus, tādējādi kropļojot pārvadājumu tirgu, jo privātie pārvadātāji nevar sniegt klientiem komercpiedāvājumus brīvas konkurences apstākļos.
“Rezultātā cieš gala klienti, kas pārmaksā par dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumiem”, tā M.Bremze.
AS “Baltijas Ekspresis”, dibināta 1998. gadā, ir vadošais dzelzceļa pārvadātājs Ventspils ostas virzienā, kas kopumā veic 20% no visiem kravu pārvadājumiem Latvijas dzelzceļa tīklā. AS “Baltijas Ekspresis” iestājas par brīvu konkurenci dzelzceļa pārvadājumos un cenšas panākt, lai Latvijā dzelzceļa nozarē tiktu ievērotas tiesību aktu prasības un nodrošināti vienādi nosacījumi pārvadājumu organizēšanā visiem kravu pārvadātājiem, ievērojot Eiropas Savienības dzelzceļa nozares politikas likumdošanu.

11.04.2019

AS “Baltijas Ekspresis” pārvadājumu apjoms februārī
Akciju sabiedrības “Baltijas Ekspresis” dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms Ventspils ostas virzienā 2019.gada februārī sasniedza 779 tūkst.tonnas un tas ir nedaudz vairāk nekā janvāra mēnesī.
Kopumā 2019.gada pirmajos divos mēnešos kravu pārvadājumu apjoms ir sasniedzis 1.55 milj.tonnas, kas salīdzinājumā ar pagājušā gada šo pašu periodu pieaudzis 1,5 reizes.

  08.03.2019

2019.GADS AS “BALTIJAS EKSPRESIS” IESĀCIES DAUDZSOLOŠI

Akciju sabiedrības “Baltijas Ekspresis” dzelzceļa kravu apjoms Ventspils ostas virzienā 2018.gadā sasniedza rekordlielu apjomu – 8.05 milj. tonnas un arī 2019.gads iesācies daudzsološi un pārvadātais kravu apjoms janvāra mēnesī sasniedza 771.5 tūkst.tonnas, kas salīdzinājumā ar pagājušā gada janvārī pārvesto kravu apjomu ir par 64% vairāk.

2019Ja

07.02.2019

AS Baltijas Ekspresis papildina lokomotīvju parku
AS “BALTIJAS EKSPRESIS” KRAVU PĀRVADĀJUMI 2018.GADĀ.

Akciju sabiedrībai “Baltijas Ekspresis” 2018. – 20 gadu jubilejas gads noslēdzies ar jaunu dzelzceļa kravu pārvadājuma apjoma rekordu 8.05 milj.tonnas un tas ir gandrīz par 1 milj.tonnu varāk kā iepriekšējā 2017.gadā. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu kopējais kravu pārvadājumu apjoms audzis par 13%.

2018.gada decembris AS “Baltijas Ekspresis” ir bijis ražīgākais salīdzinājumā ar citiem mēnešiem un pārvestas 967 tūkst.t kravas, kas ir par 22% vairāk kā novembrī un 2 reizes vairāk kā iepriekšējā gadā šai pašā periodā.

AS “Baltijas Ekspresis” 2018.gada aprīlī uzsāka vagonu padošanas novākšanas tehnoloģiskās operācijas Ventspils dzelzceļa mezglā un,  ja aprīlī Ventspils ostas termināliem tika padoti 22 vilcienu sastāvi ar kopējo vagonu skaitu 1273, tad decembra mēnesī jau tika padoti 14289 vagoni.

10.01.2019

 

Baltijas Ekspresis gadu sāk ar “ekspresvilcienu”

Daugavpils – Ventspils 431 km, 9h, pārvadātā krava 5’436 t, 57 vagoni.

 

05.01.2019